Yazılar/Konuşmalar/Savunmalar…

behiceboran.net
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste
Son Gelişmelerin Anlamı ve Partimizin Tutumu (Parti Gazetesi, Sayı 5, [888]): Bizim esas tavır ve tutumumuzu belirleyecek nokta yeni hükümetin işçi sınıfımızın ekonomik ve politik hareket ve örgütlerine karşı izleyeceği politikadır. Reformların yararlığı her ne olursa olsun, işçi sınıfımızın ekonomik ve politik örgütlenme ve savaşım özgürlükleri kısıtlanmaya kalkışılacaksa, "yeni düzen" bizim için makbul değildir.
[yazı için tıklayınız]
Saldırılarla İlgili İçişleri Bakanlığı'na Çekilen Telgraf (Parti, Sayı 6, [894]): TİP Ankara İl Merkezi, Sosyalist Gençlik Örgütü ve Emek dergisine yapılan saldırılar üzerine İçişleri Bakanı'na gönderilen telgraftır, olayları kınar.
[yazı için tıklayınız]
Ulusal Egemenliğin Şartları, Halk Yönetimi ve Ulusal Bağımsızlık (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 22 Nisan 1971, [895]): Boran, basın açıklamasında Türkiye'nin durumu özetlenir ve politik buhranın temel nedeni anlatır. Anayasayı askıya almak değil, demokratik hak ve özgürlükleri gerçekleştirecek ortamın yaratılmasını ister.
[yazı için tıklayınız]
Başbakan Erim'e Muhtıra (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 23 Nisan 1971, [897]): Nihat Erim'e, dönemin başbakanına yazdığı mektuptur. Erim'den baskı ve anti-demokratik uygulamalara son verilip ekonomik ve politik demokratikleşme adımlarını atmasını istemektedir.
[yazı için tıklayınız]
Anayasa Değişikliği Niyetleri (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 6 Mayıs 1971, [901]): Boran, 11 ilde sıkıyönetim varken, bu gergin ortamda değil, daha demokratik bir ortamda ve demokratik kurallar içerisinde, emekçi halk katılımının da sağlanarak anayasa çalışmalarına başlanılmasını ister.
[yazı için tıklayınız]
Sıkıyönetim Kanun Tasarısı Anayasa'ya Aykırıdır (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 8 Mayıs 1971, [902]): TİP'in anayasaya aykırı nitelikteki tasarıya karşı olduğu ve yasalaşması durumunda derhal Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağı belirtir.
[yazı için tıklayınız]
Başbakan'a Mektup (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 20 Mayıs 1971, [903]): Başbakan Nihat Erim'e seslenir: İsrail Başkonsolosunun kaçırılması olayı bahane edilerek partinin iki genel sekreteri, çeşitli illerdeki yöneticileri ve üyeleri, ülkenin tanınmış ve seçkin hukuk profesörleri, sendika liderleri ve sanat adamlarıyla birlikte nezaret altına alınmış bulunuyor. Banka soyma, adam kaçırma gibi anarşist ve terörist hareketlerle hiçbir ilgisi olmayan bu insanların nezarete alınmaları için ileri sürülen "masum gençlerimizi kışkırtıcı yayın ve sözleriyle kanunsuz hareketlere teşvik" etme gerekçesi ne halkoyumuzu, ne de dünya kamuoyunu inandıracak, tatmin edecek bir gerekçe değildir. Böyle bir gerekçe ile böyle bir uygulamaya gidiş devlet ciddiyeti ile bağdaşmaz, aksine, devletin içte ve dışta itibarını zedeler.
[yazı için tıklayınız]
Sıkıyönetim Kanunu'nun Bazı Maddeleri'nin İptali İçin Açılan Dava (TÜSTAV Arşivi, 24 Mayıs 1971, [904]): TİP kanunun bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme 20 Temmuz 1971'de partiyi kapatma davası sürmekteyken, yeni kanunun anti demokratik 15. ve 23. maddelerini iptal etti. Başvuru metnidir.
[yazı için tıklayınız]
Başbakana Mektup: Anayasa İhlal Ediliyor (Parti Gazetesi, Sayı 7, [908]): Yaygın göz altılarla ilgili Başbakan Nihat Erim'e gönderilen 24 Mayıs 1971'deki mektupta, partililerin ve diğer yurttaşların derhal serbest bırakılmasını talep etmektedir.
[yazı için tıklayınız]
(, , []): LAMENTO KONUŞMALARI
[yazı için tıklayınız]
(, , []): 5-1969
[yazı için tıklayınız]
Meclis'te Büyük Kavga (TİP Parlamentoda, Cilt 1, [911]): Başkan Jhonson'un, İnönü'nün, Tural'ın mektubunun basına ne yoldan yansıdığı konusu üzerinde Meclis'in araştırma açmasını ister, önerge reddedilir.
[yazı için tıklayınız]
Asgari Geçim İndirimi (TİP Parlamentoda, Cilt 1, [915]): Asgari Geçim İndirimi Yasa Tasarısı'na karşı komisyonda yazılan karşı oy yazısıdır.
[yazı için tıklayınız]
İç Borçlanma (TİP Parlamentoda, Cilt 1, [919]): Bütçe Plan Komisyonu'nun raporuna karşı oy yazısıdır.
[yazı için tıklayınız]
DİE Bütçesi Üzerine (TİP Parlamentoda, Cilt 1, [920]): Ulusal gelir hesabı yapılırken yabancı uzmanlara değil, kendi uzmanlarımıza gereksinim duymalıyız önerisinde bulunur.
[yazı için tıklayınız]
Diyanet Bütçesi (TİP Parlamentoda, Cilt 1, [924]): Dini siyasete alet edenlerin TİP'liler değil çıkar çevreleri olduğu, TİP'in halkın dini inançlarına ve ibadetine hiçbir biçimde engel olmak istemediğini belirtir.
[yazı için tıklayınız]
Dışişleri Bakanlığı Bütçesi Üzerine Konuşma (Tip Parlamentoda, Cilt I, [928]): Atatürk'ün dış politikasının içeriğinin: Hiçbir yabancı etkiye ülkede izin vermemek. Hiçbir yabancı etkiye, ne Amerika'nın, ne Sovyet Rusya'nın, ne Çin'in, ne Alman'ın, ne İngiliz'in. Bütün devletlerle ve bu arada komşularla, iyi ilişkiler kurmak ve saldırmazlık paktları yapmak ve Türkiye etrafında bir güvenlik kuşağı meydana getirmek olduğunu vurgular.
[yazı için tıklayınız]
Gider Vergisi Yasası'nda Değişiklik (TİP Parlamentoda, Cilt 1, [936]): Sosyal adalet ilkelerine uymadığı için Gider Vergisi Yasası Değişiklik Teklifi Tasarısı'nın reddini ister.
[yazı için tıklayınız]
Uygulanmayan Danıştay Kararları (TİP Parlamentoda, Cilt 2, [938]): Bürokraside yapılan yer değiştirmeler ve atamaların yapılma biçimlerini ve yanlılığını ele alır, eleştirir.
[yazı için tıklayınız]
Gecekondu Yasa Tasarısı I (TİP Parlamentoda, Cilt 2, [942]): TİP'in görüşüne göre gecekonduların ortadan kaldırılması sorunu ancak zaman içinde bir yandan planlı bir kalkınma sonucu, diğer yandan yavaş yavaş halkın gelirinin yükselmesi sonucu meydana gelecektir.
[yazı için tıklayınız]
Gecekondu Yasa Tasarısı II (TİP Parlamentoda, Cilt 2, [948]): Belediyelere ait arsalar üzerinde gecekondusu yıkılacak olan vatandaşlara uygulanacak hükümleri ele alır, uygulamaları eleştirir, adaleti sağlamak için yapılması gerekenleri belirtir.
[yazı için tıklayınız]
141, 142 ve 163. Maddelerle İlgili (TİP Parlamentoda, Cilt 2, [955]): Hangi mantık, hangi hakkaniyet, hangi adalet ve hukuk anlayışıyla ve gerekçesiyle 142. maddedeki düşünce suçları affın dışında bırakılır? TİP, hem 141. ve hem de 142. maddenin af kapsamı içine alınmasını ve bu suçların da bütün sonuçlarıyla birlikte affa tabi tutulmasını önermektedir.
[yazı için tıklayınız]
Amerika-Türkiye İlişkileri (TİP Parlamentoda, Cilt 2, [962]): Ulusal savunmadan güdülen amaç, ancak bütün yabancı devletlere karşı bağımsızlık ve egemenlik tam sağlanırsa meydana gelmiş olur. NATO'daki entegre komutanlık konusu da Türkiye'nin savaşa girme ve barış yapma yetkilerini dilediği gibi kullanmasına engel olmaktadır. Bu ikili anlaşmalar, NATO anlaşması Cento 1959 anlaşmaları, devletler hukuku kurallarına uygun biçimde yapılmış normal uluslararası anlaşma niteliğinde değildir. gensoru açılmasına karar vermenizi dilerim.
[yazı için tıklayınız]
Danıştay Gensorusu (TİP Parlamentoda, Cilt 2, [965]): Hükümetin izlediği politikayla Amerika'nın, Türkiye'nin izlenmesini istediği politika arasındaki uyumu anlatır.
[yazı için tıklayınız]
Doğu'da Deprem (TİP Parlamentoda, Cilt 2, [970]): Bölgedeki yapıların, evlerin, barınakların deprem karşısındaki zayıf, tehlikeli ve kötü durumları ayrıntılı olarak anlatır ve önlem alınması ister.
[yazı için tıklayınız]
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste