Yazılar/Konuşmalar/Savunmalar…

behiceboran.net
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste
Ufukta Erken Seçim Görünüyor (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 20 Ağustos 1970, [825]): Tekirdağ İl Başkanlığı'na yazılan yazıda seçimlere katılabilmek için tam örgütlü olmak ve örgütleri tamamlamak konusunda kapılması gerekenleri anlatır.
[yazı için tıklayınız]
İktidarın Sıkıntıları ve İktidar-Ordu İlişkileri (TÜSTAV Arşivi, 23 Ağustos 1970, [826]): Hatay İl Kongresi'ndeki konuşmayla ilgili basın açıklamasında Türkiye'nin açık veya kaplı bir biçimde askeri bir iktidar ve yönetime kayması olasılığına değinir ve ilerideki 12 Mart Muhtırasına bu demeçte işaret eder.
[yazı için tıklayınız]
Parti Örgütlerine Genelge (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 16 Eylül 1970, [828]): İl ve İlçe Başkanlıklarına yazılan genelgede MDD'cilerin Genel Merkez baskını anlatılmakta ve sert biçimde kınar.
[yazı için tıklayınız]
Açık Faşizme Yönelme Belirtileri (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 17 Ekim 1970, [831]): Basın açıklamasında kitlelerin ilerici hareketlerinin zorla bastırılıp önlenmek istendiğini belirtir.
[yazı için tıklayınız]
4. Büyük Kongre Konuşmaları (Tarih Vakfı Tip Arşivi, 29 Ekim 1970, [832]): Milli Demokratik Devrim (MDD) anlayışının mahkûm edilmesi taraftarıyız ve kongrenin eğilimi şimdiden mahkûm edildiğini göstermiştir. Son zamanlarda bu hareketin fiili tecavüz hallerini de aldı. İşçi sınıfı partileri için kapitalist sistemlerde diğer bir tehlike de keskin devrimci lafazanlık maskesi altında işçi sınıfını maceralara sürüklemek tehlikesidir. Küçük burjuva sabırsızlığına, kestirme yollar aramaya, devrimci hareket diye bireysel ve anarşist-terörist hareketlerine başvurmaya sosyalist harekette, işçi sınıfının hareketinde asla yer yoktur. Kürt sorunu özellikle; devletin resmi istatistiklerine göre, Doğu ve Güneydoğu'da Kürtçe konuşan yurttaşlarımızın sayısı milyonları bulmaktadır. Kürtçe konuşan Türkiye devletinin yurttaşlarının sayısı milyonları buluyorsa, bunlar bir halktır. Türkiye'de bir Kürt halkı vardır. Tarihe bakıldığı zaman da tarihin geçmiş çağlarından beri bugüne dek süregelmiş olan bir Kürt halkının var olduğu görülmektedir. Türkiye'de, raporda da belirttiğimiz gibi, demokratik hak ve özgürlükler için savaşım, bağımsızlık için savaşım, faşizme karşı, emperyalizme karşı savaşım ve sonuçta sosyalizm için savaşım bir ve bütündür. Bir ve bütün olan, tek olan devrimci bir hareketin, bir dalganın çeşitli veçhelerinin görünüşüdür. Türkiye'de anti-emperyalist savaşım sınıf esasına oturtulmadan, sınıf savaşımı esasına, temeline oturtulamadan yürütülemez, soyut ve havada bir savaşım olarak kalır. Bugün dünyada temel çelişki, hep sermaye ve emek çelişkisidir.
[yazı için tıklayınız]
Dördüncü Büyük Kongre, Bir Dönüm Noktası (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 10 Kasım 1970, [850]): Genel Başkan olarak Boran'ın örgüte bu ilk mesajında parti politikaları ve dikkat edilecek noktalar özetler.
[yazı için tıklayınız]
Atatürk'e Saygı (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 10 Kasım 1970, [853]): Atatürk'ü büyük bir saygıyla ve Türkiye'nin bugünkü durumu karşısında derinleşen bir hüzün ve endişe ile anıyoruz. Başardığı işin büyüklüğünü daha iyi anlıyoruz. "Tam bağımsızlığın" yeniden elde edilmesi, emperyalizmin, NATO'su, üsleri, ikili anlaşmaları, uzmanları ve on binlerce askeriyle birlikte yurdumuzdan dışarı atılması için azimli, sebatlı savaşım vermektir. Emperyalizme karşı, ulusal bağımsızlık için savaşım, emperyalizmin ülke içinde dayanağını, desteğini oluşturan sınıflara karşı savaşımı da içerir, iki yönlü bu savaşımı kesin başarıya ulaştırdığımız zaman ancak Atatürk'e saygımızı gerçekten anlatmış oluruz, der.
[yazı için tıklayınız]
Bossa Olayları (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 12 Kasım 1970, [854]): Basın açıklamasında Adana'da işçilerin işgal ettiği fabrikaya güvenlik güçlerinin baskınında kullandığı orantısız gücü kınar.
[yazı için tıklayınız]
Çin Halk Cumhuriyeti Tanınmalıdır (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 14 Kasım 1970, [855]): 740 milyonluk bir devleti yok saymanın mantıksızlığı tüm dünya politikasına zararı bir yana, Türkiye'nin bu ülke ile ilişkiler kurmasında sakınca yok, büyük yarar vardır.
[yazı için tıklayınız]
İstanbul İl Örgütü'nün Yeniden Kuruluşu Üzerine Konuşma (TÜSTAV Arşivi, 22 Kasım 1970, [857]): İstanbul İl Örgütü yeniden kurulurken Türkiye apaçık bir faşist uygulamanın içine giriyor. Güçlerin birleştirilmesi gerekir.
[yazı için tıklayınız]
Faşist Yöntemlere Hukuki Kılıf (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 6 Aralık 1970, [860]): Basın açıklamasında AP Hükümeti İçişleri Bakanı'nın "aşırı sağ ile aşırı sol aynı paraleldedir" yaklaşımına yanıt verir.
[yazı için tıklayınız]
Gençlik Olayları ve Kasıtlı Tertipler (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 27 Aralık 1970, [861]): Gölgesi ülke üzerine düşen ve ufukta gözüken faşizme karşı direniş çağrısı yapar.
[yazı için tıklayınız]
Daha Bunalımlı, Daha Kuşku ve Tehlikelerle Dolu Bir Ortama Giriyoruz (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 31 Aralık 1970, [863]): 1971 yılına her yıldan daha bunalımlı, daha kuşku ve tehlikelerle dolu bir ortamla girilmekte olduğunu vurgulayarak, Boran bir kez daha ülkenin önüne kısa süre sonra gelecek olan 12 Mart darbesine işaret eder.
[yazı için tıklayınız]
Huzuru Bozan Hükümettir (TÜSTAV Arşivi, 1970, [865]): Polisin üniversiteye girişine dikkat çekerek toplum polisinin asayişi korumak görevini ihlal ettiği belirtir.
[yazı için tıklayınız]
Gençlik Olaylarını Kanlı Bir Niteliğe Büründüren, Burjuvazidir (Emek, Sayı 8, [866]): Yazı, son gençlik olayları ile ilgili olarak Ankara Televizyonu'nda yapılan açık oturumun özetidir. Ağırlıklı olarak Boran, oturumda Turhan Feyzioğlu'nun söylediklerini eleştirir, görüşlerini yanıtlar.
[yazı için tıklayınız]
Faşizme Gidiş Mutlaka Önlenmelidir (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 8 Ocak 1971, [870]): Ülkede faşizme doğru bir yöneliş olduğunu vurgulanır, faşizm tanımlanır: 1) Faşizm Sermayeci sınıfların –burjuvazinin- demokratik hak ve özgürlüklerden çok tedirgin olduğu, demokratik ortamda egemenliğini ve yönetimini sürdürmesi zorlaştığı zamanlarda beliren bir burjuva diktatörlüğünün açık teröre dayanan en keskin biçimidir. 2) Faşizmin bütün gücü ile vurduğu baş hedef işçi sınıfıdır; bu sınıfın hak ve özgürlükleri, hareketi, örgütleridir. 3) Faşizm, işçi sınıfı ardından, bütün emekçi sınıfların, halk kitlelerinin, ilerici tabaka ve grupların demokratik hak ve özgürlüklerini kısıtlar, yok eder. 4) Faşizm şoven ve ırkçı bir ulusalcılığı körükler ve buna dayanan bir şiddet ve hükmetme politikasını güder. Türkiye İşçi Partisi'nin faşizme karşı, demokrasi için savaşım kampanyası açmıştır.
[yazı için tıklayınız]
Faşizm Canavarı Yaşama Olanağı Bulamayacaktır (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 17 Ocak 1971, [873]): İstanbul İl Örgütü'nün Faşizme Hayır Kampanyası ile ilgili olarak düzenlediği toplantıdaki konuşmanın özetini veren basın açıklamasıdır.
[yazı için tıklayınız]
Anayasa Çizgisinde Birleşilmesi, Bu Çizginin Savunulması Zorunludur (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 25 Ocak 1971, [876]): Basın açıklamasında SBF Öğrenci Yurdu'nda geçen olaylar yorumlar, Milli Güvenlik Kurulu'nun bildirisini eleştirir.
[yazı için tıklayınız]
Onuncu Yılı Tamamlarken (Emek, Sayı 9, [877]): TİP'nin Anayasa hükümlerinin tutarlı, sistemli yorumunu, değerlendirmesini yapmış, bunun savaşımını vermiş, emperyalizme ve faşizme karşı, demokrasi ve sosyalizm için savaşımın ve bu savaşımı geliştirmenin Anayasa çerçevesi içinde olanaklı olduğunu kanıtlamıştır. Böylece TİP, 1961'den bu yana Türkiye'de demokratik ortamın genişlemesine büyük hizmet etmiştir. Türkiye İşçi Partisi işçi sınıfının etkin öncülüğü alanında da önemli adımlar atmış, mesafe almıştır. Daha ilk baştan, partinin küçük burjuva kökenli aydınların tekeline girmesini önlemek için parti organlarında yöneticilerin en az yarısının işçi olması tüzüğe konulmuş ve uygulanmıştır.
[yazı için tıklayınız]
Bu Gazete Niçin Çıkıyor (Parti, Sayı 1, [880]): Yazıda, Parti gazetesinin parti birliğini ve dayanışmasını güçlendirmeye, örgütlenme ve eğitime katkıda bulunmaya çalışacağını belirtir.
[yazı için tıklayınız]
10. Yıl (Parti, Sayı 2, [882]): 10. kuruluş yıldönümünde partililere bağımsız, özgür, mutlu yarınlar diler.
[yazı için tıklayınız]
Pervasız Saldırılar (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 6 Mart 1971, [883]): Basın açıklamasında Turhal, Sarız, Kırıkhan, İslahiye olaylarından sonraki durum ele alır.
[yazı için tıklayınız]
Seçimlere Gitmek İlk Alınacak Tedbir Olmalıdır (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 12 Mart 1971, [885]): Hükümete askeri muhtıranın verildiği 12 Mart 1971'de yapılan bir siyasal uyarıdır: İktidarın son zamanlarda açık teröre dayanan bir yönetime yönelmiş ve böyle bir yönetimin hukuksal kılıflarını da parlamentodan geçirmeye hazırlanmaktadır. Anayasal demokratik düzen, sosyal hukuk devleti gerçekleştirilmediği ve geliştirilmediği için bugünkü politik buhrana düşülmüştür, bunun başlıca sorumluluğu iktidar partisinde ve hükümetinde olmakla birlikte diğer burjuva partileri de sorumludur. TİP, 12 Mart Muhtırasını bu açıklama ile karşılamış ve Seçim Yasası'nda seçimlerin dürüst, halkın eğilimlerini yansıtacak ve alınan oyların gerçek oranlarda parlamentoda temsilini sağlayacak değişikliklerin yapılarak genel seçimlere gidilmesini önermiştir.
[yazı için tıklayınız]
Cumhurbaşkanı'na (Tarih Vakfı TİP Arşivi, 17 Mart 1971, [886]): Bu kısa basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a yazılı siyasi durum değerlendirmesinin verildiğini açıklar.
[yazı için tıklayınız]
Zoraki Destekle Demokrasiye Dönülmez (Emek, Sayı 11, [887]): Hükümetin düşürülmesinin parlamenter kurallar içinde olmadığı için yenisinin kuruluşunun da öyle olmayacağını ve parlamenter demokrasiye dönüşün nasıl olması gerektiğini ele alır.
[yazı için tıklayınız]
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >|    Liste